Ochrana osobních údajů

  1. Účastí v Soutěži Soutěžící bere na vědomí, že společnost MIELE, spol. s r.o., IČO: 188 29 503, se sídlem Holandská 879/4, Štýřice, 639 00 Brno, je, jakožto správce osobních údajů, oprávněna jejich osobní údaje v rozsahu údajů uvedených při registraci na Webové stránce, případně dalších údajů sdělených Pořadateli, zpracovávat pro účely účasti v Soutěži, a to na dobu nezbytnou pro uspořádání Soutěže a případnou kontrolu ze strany veřejnoprávních orgánů.
  2. Pokud Soutěžící při registraci dobrovolně zaškrtne příslušné políčko, souhlasí rovněž se zpracováním některých svých osobních údajů za účelem provádění marketingu, tedy zařazením do marketingové databáze pro nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových akcích Pořadatele a marketingových nabídkách výrobků a služeb Pořadatele, zahrnující i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků, zejména prostřednictvím SMS zpráv a e-mailů, s využitím všech kontaktních údajů poskytnutých při registraci.
  3. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, uděluje se na dobu, než dojde k odvolání souhlasu. Soutěžící má právo souhlas kdykoliv odvolat na shora uvedené adrese Pořadatele nebo na e-mailu info@miele.cz. Neudělení souhlasu nemá vliv na účast v Soutěži.
  4. Jako subjekt údajů má Soutěžící níže uvedená práva, která pro něj vyplývají z právních předpisů, a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů Soutěžícího bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Soutěžícího, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň má Soutěžící možnost obrátit se se stížností na dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (uoou.cz).
  5. Bližší informace o zpracování osobních údajů Pořadatelem jsou dostupné na https://www.miele.cz/domacnost/ochrana-dat-46.htm v dokumentu s označením „Ochrana osobních údajů/ Cookies“, který se rovněž přiměřeně použije i na zpracování osobních údajů Soutěžících v souvislosti se Soutěží.
  6. Účastí v Soutěži dává Soutěžící svolení s tím, aby Pořadatel v souvislosti s případným získáním Ceny bezplatně rozšiřoval jméno, příjmení a obrazový či zvukově obrazový záznam Soutěžícího, a to ve sdělovacích prostředcích, na internetu nebo v propagačních materiálech a na sociálních sítích Pořadatele, a to po Dobu konání Soutěže a dále po dobu tří (3) let od konce Doby konání Soutěže.

V Praze dne 14. 9. 2020

Wappen

www.miele.cz
2020 © All rights reserved.