Pravidla soutěže “PÁRTY SE ŠÉFEM”

1. Základní parametry soutěže

 1. Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel („Pravidla“) soutěže „Párty se šéfem“ („Soutěž“). Tato Pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla Soutěže. Tato Pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu uveřejněných stejně jako tento dokument.
 2. Pořadatelem Soutěže je společnost MIELE, spol. s r.o., IČO: 188 29 503, se sídlem Holandská 879/4, Štýřice, 639 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1790 („Pořadatel“).

2. Doba a místo konání soutěže

 1. Soutěž bude probíhat od 14. 9. 2020 00:00:00 hod. do 30. 11. 2020 23:59:59 hod. v prodejních místech autorizovaných prodejců elektrospotřebičů Miele na území České republiky, a to vždy se zohledněním otevírací doby příslušné prodejny („Doba konání Soutěže“ a „Místo konání Soutěže“).

3. Účast v soutěži

 1. Účastníkem Soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která splní všechny podmínky uvedené v těchto Pravidlech („Soutěžící“).
 2. Ze Soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele a jeho dceřiných společností, dodavatelů Pořadatele, fyzické osoby jinak spolupracující s Pořadatelem na organizaci a realizaci Soutěže a osoby těmto osobám blízké ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se výhercem stane taková vyloučená osoba, Cena jí nebude předána a Pořadatel podle svého uvážení může Cenu postupem dle článku 5.7 Pravidel poskytnout dalšímu Soutěžícímu, který splnil veškeré podmínky účasti v Soutěži, případně ji použije k jiným účelům.
 3. Do Soutěže budou zařazeni a výherci se mohou stát pouze ti Soutěžící, kteří splní všechny stanovené podmínky Soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli dle svého uvážení posoudit splnění stanovených podmínek Soutěže jednotlivými Soutěžícími a Soutěžící nesplňující podmínky uvedené v těchto Pravidlech dle své úvahy ze Soutěže vyloučit.
 4. Pořadatel má výlučné právo posoudit splnění stanovených podmínek Soutěže jednotlivými Soutěžícími (viz článek 3.3 Pravidel). Pořadatel je oprávněn s konečnou platností vyloučit Soutěžícího v případě, že bude mít podezření, že Soutěžící dosáhl výsledku v Soutěži podvodným jednáním nebo jiným jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky Soutěže. Toto rozhodnutí o vyloučení Soutěžícího je konečné, bez možnosti odvolání.

4. Mechanika soutěže

 1. Soutěžící se do Soutěže zapojí tak, že si v Době a Místě konání Soutěže zakoupí jakýkoliv model pračky, sušičky, pračky se sušičkou, volně stojícího kávovaru a/nebo vysavače značky Miele (jednotlivě jako „Soutěžní produkt“ nebo společně jako „Soutěžní produkty“) a dále nejpozději do 12. 2020 23:59:59 hod. zaregistruje číslo prodejního dokladu, uvede obchodní firmu prodejce, výrobní číslo Soutěžního produktu, datum nákupu na prodejním dokladu a úplně a pravdivě vyplní osobní údaje na microsite www.soutezmiele.cz („Webová stránka“), kde správně odpoví na soutěžní otázku „Ve kterém roce byla v Německu založena rodinná společnost Miele?“ („Soutěžní otázka“), a současně zaškrtne seznámení se a souhlas s těmito Pravidly.
 2. V případě, že z vydaného dokladu o nákupu Soutěžního produktu nebude zřejmé, že předmětem nákupu byl Soutěžní produkt, je Soutěžící povinen, pro účely zapojení do Soutěže, nechat prodávajícím na dokladu potvrdit, který Soutěžní produkt byl předmětem nákupu. Takto potvrzený doklad o nákupu musí obsahovat razítko prodávajícího, v opačném případě nebude považován za platný.
 3. Soutěžící se může do Soutěže zapojit tolikrát, kolik Soutěžních produktů v Době konání Soutěže zakoupil. Za každý zakoupený Soutěžní produkt se Soutěžící může do Soutěže zapojit jen jednou.
 4. Soutěžící je povinen si uchovat všechny doklady o nákupu a pro účely ověření splnění podmínek Soutěže je na požádání předložit Pořadateli. V případě, že Soutěžící získá Cenu v Soutěži, je povinen předložit Pořadateli všechny doklady o nákupu, na kterých jsou uvedeny Soutěžní produkty, na základě jejichž nákupu se zapojil do Soutěže a získal příslušnou Cenu. V případě, že Soutěžící neprokáže Pořadateli nákup jednotlivých Soutěžních produktů, který se rovná počtu zapojení Soutěžícího do Soutěže, nesplní podmínky Soutěže a bude ze Soutěže vyřazen nebo mu nevznikne nárok na uplatnění příslušných Cen.

5. Cena v soutěži

 1. Ze všech Soutěžících v České republice bude vylosováno celkem devadesát pět (95) Soutěžících, kteří správně odpověděli na Soutěžní otázku a kteří získají Cenu (jednotlivě jako „Výherce“ nebo společně jako „Výherci“). Losování se uskuteční v jednotlivých blocích, a to dle následujícího harmonogramu:
  • (a) dne 30. 9. 2020 vylosuje Pořadatel ze správných odpovědí zaregistrovaných v období od 14. 9. do 29. 9. 2020 celkem dvacet (20) Výherců voucheru na slevu 3 000 Kč na nákup zboží v e-shopu Miele nebo v Miele Experience Center v Brně nebo Praze a pět (5) Výherců vysavače Miele Triflex HX1 bílý v hodnotě 13 990 Kč; platnost voucheru je omezena do 31. 3. 2021;
  • (b) dne 30. 10. 2020 vylosuje Pořadatel ze správných odpovědí zaregistrovaných v období od 30. 9. do 29. 10. 2020 celkem dvacet (20) Výherců voucheru na slevu 3 000 Kč na nákup zboží v e-shopu Miele nebo v Miele Experience Center v Brně nebo Praze a pět (5) Výherců vysavače Miele Triflex HX1 bílý v hodnotě 13 990 Kč; platnost voucheru je omezena do 31. 3. 2021; V případě, že si Výherce zakoupil Soutěžní produkt v obchodní síti DATART a vyhrál voucher na slevu ve výši 3000 Kč, může tento voucher uplatnit pouze na e-shopu www.datart.cz a to na další nákup spotřebičů nebo příslušenství značky Miele.;
  • (c) dne 7. 12. 2020 vylosuje Pořadatel ze správných odpovědí zaregistrovaných v období od 30. 10. do 6. 12. 2020 celkem dvacet (20) Výherců voucheru na slevu 3 000 Kč na nákup zboží v e-shopu Miele nebo v Miele Experience Center v Brně nebo Praze a pět (5) Výherců vysavače Miele Triflex HX1 bílý v hodnotě 13 990 Kč; platnost voucheru je omezena do 31. 3. 2021; V případě, že si Výherce zakoupil Soutěžní produkt v obchodní síti DATART a vyhrál voucher na slevu ve výši 3000 Kč, může tento voucher uplatnit pouze na e-shopu www.datart.cz a to na další nákup spotřebičů nebo příslušenství značky Miele.
  • (d) dne 7. 12. 2020 vylosuje Pořadatel ze správných odpovědí zaregistrovaných v období od 14. 9. 2020 do 6. 12. 2020 celkem dvacet (20) Výherců, kteří získají VIP vstupenky pro dvě (2) osoby na akci „Párty se šéfem Zdeňkem Pohlreichem“ („Akce“). Před losováním budou všichni registrovaní účastníci rozdělení podle adresy (podle poštovního směrovacího čísla) uvedené při registraci na dvě (2) regionální skupiny podle místa konání Akce bez možnosti pozdějšího ovlivnění (vlastního výběru) termínu (místa konání) Akce, na který budou jako Výherci přiřazeni. Akce bude realizována ve dvou termínech v lednu 2021, které se Pořadatel zavazuje podrobněji specifikovat v dostatečném předstihu před jejich konáním, a to v Miele Experience Centru v Brně a v Miele Experience Centru v Praze; Pořadatel si současně vyhrazuje možnost termín Akce změnit, a to zejména z důvodu zhoršené epidemiologické situace v České republice či z důvodu omezujících opatření veřejné moci (jednotlivě jako „Cena“ a společně jako „Ceny“).
 2. Výhercům bude zasláno oznámení o získání Ceny na e-mailovou adresu uvedenou při registraci („Oznámení“). Soutěžící, kteří nezískali Cenu, nebudou nijak vyrozuměni.
 3. Výherce je povinen nejpozději do pěti (5) dnů od doručení Oznámení potvrdit svůj zájem o Cenu a postupovat dle pokynů uvedených v Oznámení. V případě, že Výherce do pěti (5) dnů od doručení Oznámení nepotvrdí svůj zájem o Cenu a nesdělí Pořadateli svou doručovací adresu, nárok na uplatnění Ceny mu zaniká.
 4. Před předáním Ceny musí Soutěžící zaslat kopii nákupního dokladu o nákupu Soutěžního produktu na e-mailovou adresu info@kpa.cz. Bez zaslání tohoto dokladu nemůže být Cena předána Soutěžícímu.
 5. Celkem je do Soutěže zařazeno devadesát pět (95) Cen. Počet Cen je konečný a neměnný.
 6. Cena bude Výherci na náklady Pořadatele zaslána na adresu uvedenou při registraci. Vouchery a vstupenky budou Výhercům zaslány v elektronické podobě na e-mailovou adresu, věcné Ceny (vysavače) budou Výhercům doručeny kurýrem na doručovací adresu sdělenou Pořadateli. V případě, že si Výherce Cenu i přes rozumně vynaložené úsilí Pořadatele nepřevezme, nárok na uplatnění Ceny mu zaniká.
 7. V případě, že se ukáže, že Výherce nemá z jakéhokoli důvodu nárok na uplatnění Ceny podle těchto Pravidel, nebo pokud Výherce Cenu odmítne či ve lhůtě podle článku 3 těchto Pravidel nepotvrdí svůj zájem o Cenu, je výlučně na rozhodnutí Pořadatele, jak s touto Cenou naloží.
 8. Pořadatel se za Výherce zavazuje srazit a zaplatit daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně podle zákona upravujícího daně z příjmů do výše 15 % hodnoty Ceny, pokud bude příslušná Cena předmětem zdanění; získá-li Cenu Výherce v souvislosti s příjmy ze samostatné činnosti podle zákona upravujícího daně z příjmů, Výherce je povinen uvést hodnotu Ceny ve svém daňovém přiznání k dani z příjmů jako součást samostatného základu daně z příjmů ze samostatné činnosti podle zákona upravujícího daně z příjmů.

6. Ochrana osobních údajů

 1. Účastí v Soutěži Soutěžící bere na vědomí, že společnost MIELE, spol. s r.o., IČO: 188 29 503, se sídlem Holandská 879/4, Štýřice, 639 00 Brno, je, jakožto správce osobních údajů, oprávněna jejich osobní údaje v rozsahu údajů uvedených při registraci na Webové stránce, případně dalších údajů sdělených Pořadateli, zpracovávat pro účely účasti v Soutěži, a to na dobu nezbytnou pro uspořádání Soutěže a případnou kontrolu ze strany veřejnoprávních orgánů.
 2. Pokud Soutěžící při registraci dobrovolně zaškrtne příslušné políčko, souhlasí rovněž se zpracováním některých svých osobních údajů za účelem provádění marketingu, tedy zařazením do marketingové databáze pro nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových akcích Pořadatele a marketingových nabídkách výrobků a služeb Pořadatele, zahrnující i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků, zejména prostřednictvím SMS zpráv a e-mailů, s využitím všech kontaktních údajů poskytnutých při registraci.
 3. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, uděluje se na dobu, než dojde k odvolání souhlasu. Soutěžící má právo souhlas kdykoliv odvolat na shora uvedené adrese Pořadatele nebo na e-mailu info@miele.cz. Neudělení souhlasu nemá vliv na účast v Soutěži.
 4. Jako subjekt údajů má Soutěžící níže uvedená práva, která pro něj vyplývají z právních předpisů, a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů Soutěžícího bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Soutěžícího, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň má Soutěžící možnost obrátit se se stížností na dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (uoou.cz).
 5. Bližší informace o zpracování osobních údajů Pořadatelem jsou dostupné na https://www.miele.cz/domacnost/ochrana-dat-46.htm v dokumentu s označením „Ochrana osobních údajů/ Cookies“, který se rovněž přiměřeně použije i na zpracování osobních údajů Soutěžících v souvislosti se Soutěží.
 6. Účastí v Soutěži dává Soutěžící svolení s tím, aby Pořadatel v souvislosti s případným získáním Ceny bezplatně rozšiřoval jméno, příjmení a obrazový či zvukově obrazový záznam Soutěžícího, a to ve sdělovacích prostředcích, na internetu nebo v propagačních materiálech a na sociálních sítích Pořadatele, a to po Dobu konání Soutěže a dále po dobu tří (3) let od konce Doby konání Soutěže.

7. Společná ustanovení

 1. Tato Pravidla budou po celou Dobu konání Soutěže dostupná na Webové stránce.
 2. Účastí v Soutěži vyjadřuje Soutěžící svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti se Soutěží, která nejsou upravená v těchto Pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky.
 3. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. V případě pochybností o dodržení Pravidel leží povinnost prokázat rozhodné skutečnosti na Soutěžícím.
 4. Pořadatel neodpovídá za žádné technické problémy při přenosu dat prostřednictvím sítě internet nebo jinými elektronickými prostředky.
 5. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit Pravidla Soutěže či Soutěž zkrátit, prodloužit či úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoliv nároků Soutěžících vůči Pořadateli. Každá taková změna Pravidel či Soutěže bude provedena formou písemných číslovaných dodatků účinných okamžikem zveřejnění na Webové stránce. Změny bude Pořadatel provádět pouze z mimořádných důvodů, zejména v reakci na okolnosti mimo přiměřenou kontrolu Pořadatele, včetně technických či právních důvodů, a za podmínky, že Pořadatel bude vždy usilovat o minimalizaci dopadu na Soutěžící.
 6. Vyplacení peněžitého plnění namísto Cen není možné a Soutěžící není oprávněn se domáhat výměny Ceny. Pořadatel rovněž neodpovídá za jakoukoli škodu, kterou Soutěžící případně utrpí v souvislosti se svou účastí v Soutěži nebo s užitím získané Ceny.
 7. Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí Soutěžícího, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, v této Soutěži je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (coi.cz) Soutěžící nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu Soutěžícího a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s Pořadatelem. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce.
 8. Soutěžící, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, má dále právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Postup mimosoudního řešení sporu není mediací podle zák. č. 202/2012 Sb., o mediaci, ani rozhodčím řízením podle zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho využitím není dotčeno oprávnění Soutěžícího obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.

V Praze dne 14. 9. 2020

 

Wappen

www.miele.cz
2020 © All rights reserved.